top of page
DesignDialogforside.jpg

Photo: Ola Erik Blæsterdalen

The Research network DesignDialog

The research network DesignDialog is working towards creating an understanding of the use of design in everyday life. One of the aims for the network is to develop knowledge that can contribute to improve the conditions for a constructive dialogue concerning design, so that professionals, lay people and the decisive authorities can contribute to innovation, and participate in democratic processes.

 

Research develops knowledge, and knowledge is power. Therefore, studies of education within design, from compulsory education to doctoral degrees, are central to the network. At the same time this focus demands studies of several areas from several points of departure, as we learn in other arenas than school. Our knowledge and values are also developed through the communities of practice that we inhabit daily. To illuminate what inhibits and what furthers constructive dialogue of design and architecture, it is also necessary to study the content of design processes in private corporations and public offices in addition to the public debate, as we know it from i.e. newspapers, journals and TV.

 

To prevent a gap between democratic intentions and experienced reality in a system where decisions are not made on the basis of words and numbers alone, but on the basis of visual representations, it is important to focus on what the basic knowledge is in tomorrows education.

The research network DesignDialog gathers researchers from the areas design, architecture and design education from several institutions. A central aim for the network DesignDialog is to develop knowledge to strengthen democratic user participation, innovation and constructive dialogue on design - in a wide understanding of the concept. The combined study of design in society and design education is seen as mutual beneficial.

 

The three main areas of research for the network are:

1) Studies of dialogues of design in context
2) Studies of design education
3) Studies of public dialogues on design

Forskernettverket DesignDialog

Forskernettverket DesignDialog arbeider mot å skape en forståelse for bruk av design i hverdagslivet. Et av målene for nettverket er å utvikle kunnskap som kan bidra til å bedre forutsetningene for en konstruktiv dialog om design, slik at profesjonelle, lekfolk og de avgjørende instanser kan bidra til innovasjon og delta i en mer demokratisk prosess.

 

Forskning utvikler kunnskap, og kunnskap er makt. Derfor står studier av utdanning innen design, fra grunnskole til doktorgrad, sentralt i nettverket. Samtidig krever en slik målsetning studier av ulike tema med ulike innfallsvinkler, for det er ikke bare på skolen vi lærer. Vår kunnskap og våre holdninger utvikles også i de communities of practice vi fungerer i til daglig. For å kunne avdekke hva som hemmer og hva som fremmer konstruktiv dialog om design og arkitektur, er det også nødvendig å studere hva som skjer i konkrete designprosesser i private bedrifter og offentlige etater i tillegg til den offentlige debatt, slik vi kjenner den blant annet fra aviser, tidsskrifter og TV.

 

For å forhindre et gap mellom demokratisk intensjon og opplevd virkelighet i et system der beslutninger ikke fattes på bakgrunn av ord og tall alene, men på visuelle representasjoner, er det viktig å sette søkelys på hva som er grunnleggende ferdigheter i morgendagens skole – det er ikke lenger bare tall og bokstaver – men også visuelle representasjoner.

Forskernettverket DesignDialog samler forskende designere, arkitekter og designdidaktikere fra ulike institusjoner. Et sentralt mål for forskernettverket DesignDialog er å utvikle kunnskap som kan bidra til å styrke forskningsfeltet og dermed bidra til å styrke demokratisk bruker­medvirkning, innovasjon og konstruktiv dialog om design - i vid betydning.

 

Kombinasjonen av å studere det som skjer innen design i samfunnet og det som skjer innen designutdanning og formidling sees på som gjensidig utviklende.

Nettverket har tre hovedområder for forskning:

1) Studier av dialog om design i bedrifter og miljø

2) Studier av utdanning innen design
3) Studier av offentlig dialog om design

 

 

Photo: Ola Erik Blæsterdalen

bottom of page