top of page
Forskergruppe Design Literacy.jpg

Photo: Ola Erik Blæsterdalen

Forskergruppa Design Literacy (OsloMet)

Forskergruppen knytter designkompetanse (design literacy) til demokratisk deltakelse i designprosesser og til bevissthet om kvalitet og bærekraftige aspekter ved produksjon og forbruk. Vi ønsker å avdekke og synliggjøre hvilken innflytelse allmenheten, blant annet i rollen som konsumenter, har på miljøutfordringer i samfunnet.

Designede gjenstander og løsninger påvirker våre liv og verdier. Designere, beslutningstakere, investorer og forbrukere har ulike posisjoner i designprosessen, der alle foretar valg som vil påvirke vår fremtid. For å løse globale miljøutfordringer og skape en bedre framtid for alle, må designere og allmennheten samarbeide.  For dette formålet er det nødvendig at mange utvikler designkompetanse (design literacy) som grunnlag for kritisk tenkning. Vi spør: Hvilke utfordringer står utdanningssystemet overfor for å fremme designkompetanse på ulike nivå?

Designutdanning på grunnskole og videregående nivå representerer både et grunnlag for profesjonell designutdanning og en prekvalifisering for valg vi tar daglig. Vi fokuserer på progresjon i utdanningssystemet - fra barnehage til doktorgrad.

Vår forskning vil kunne bidra til å fremme et bærekraftig og samfunnsetisk perspektiv på utdanningspolitikk og utdanningspraksis. Vi behøver forskning for å forbedre designutdanningene og faglærerutdanningene og for å utdanne reflekterte og kvalitetsbevisste forbrukere. Dette er avgjørende for utviklingen av et bærekraftig samfunn med fokus på kvalitet, miljøbevisst forbruk og ressursbruk.

Utviklingen av makerspace inngår som en vesentlig del av forskergruppens arbeid. Interaksjonen mellom formell utdanning og makerspace-bevegelsen kan bidra til innovasjon og entreprenørskap. Forskergruppen bygger på prinsippene i Responsible Research and Innovation (RRI).

Design Literacy Research Team

Our research links design literacy to democratic participation in design processes and the awareness of quality and sustainability in production and consumption. We want to uncover and make visible the impact of the public on environmental challenges in society, including in their role as consumers.

Designed objects and solutions affect our lives and values. Designers, decision makers, investors and consumers have different positions in the design process. They all make choices that will affect our future. In order to tackle global environmental challenges and create a better future for all, designers and the public need to cooperate. For this purpose, the development of design literacy as a basis for critical thinking is necessary. Thus, we seek to identify the challenges that need to be addressed in design education at different levels in order to boost the advancement of design literacy.

Design education at primary and secondary levels represents both a foundation for professional design education and a prequalification for choices we make daily. We focus on progression in design education – from kindergarten to PhD level.

Our research will help to promote a sustainable and socially ethical perspective on educational policies and practices. We need research to improve design education and teacher education and to train reflective and quality-conscious consumers. This will be crucial for the development of a sustainable society with a focus on quality, environmentally conscious consumption, and resource use. 

The development of Makerspace is an integral part of the research team's work. The interaction between formal education and the Makerspace movement can contribute to innovation and entrepreneurship. The research group is based on the principles of Responsible Research and Innovation (RRI).

bottom of page